Federal Equipment Company kupuje i sprzedaje u?ywane maszyny i sprz?t procesowy

Federal Equipment Company kupuje i sprzedaje u?ywane urz?dzenia do przetwarzania i pakowania dla przemys?u farmaceutycznego, chemicznego, spo?ywczego, tworzyw sztucznych, gumy i wielu innych bran? przetwórczych.

Od 1957 roku Federal Equipment Company jest sprzedawc? sprz?tu u?ywanego specjalizuj?cego si? w przetwarzaniu i pakowaniu sprz?tu.Kupujemy i sprzedajemy sprz?t procesowy w wielu bran?ach, miedzy innymi:

  • bran?y farmaceutycznej
  • bran?y chemicznej
  • bran?y ?ywno?ci i napojów
  • bran?y z tworzyw sztucznych
  • bran?y gumowej
  • bran?y opakowaniowej
  • bran?y laboratoryjnej
  • bran?y badawczo-rozwojowej

Dysponujemy tysi?cami urz?dzeń obejmuj?cych 275 ró?nych kategorii.

U?ywany sprz?t firmy Federal Equipment Company oferuje kilka mo?liwo?ci oszcz?dno?ci, w tym oszcz?dno?ci cen zakupu, oszcz?dno?ci czasu realizacji i obni?one warto?ci amortyzacji. Pozyskiwanie u?ywanych urz?dzeń zapewnia dodatkow? warto??, zapewniaj?c elastyczno?? dostaw sprz?tu, zmniejszaj?c ryzyko ?ańcucha dostaw oraz zapewniaj?c niezawodne urz?dzenia do przetwarzania i pakowania od producentów wysokiej jako?ci po rozs?dnych cenach.

Przegl?daj sprz?t znajduj?cy si? w Europie

Sprzedaj nadwy?ki sprz?tu

Nadwy?ki sprz?tu kosztuj? pieni?dze, zajmuj?c cenny magazyn lub powierzchni? produkcyjn?, a nawet wymagaj? wynaj?cia dodatkowej przestrzeni magazynowej. W niektórych przypadkach, podatki od nieruchomo?ci s? nale?ne od sprz?tu.Mog? Państwo generowa? gotówk? z nieu?ywanych urz?dzeń produkcyjnych, sprzedaj?c nadwy?ki sprz?tu do Federal Equipment Company.

Aukcje i likwidacje urz?dzeń przemys?owych

Zarz?dzamy aukcjami i likwidacjami sprz?tu przemys?owego, zarówno w likwidowanych fabrykach istniej?cych korporacji jak i spó?kami dzia?aj?cymi w trudnej sytuacji finansowej(upad?o?ci).

Jako sprzedawca u?ywanego sprz?tu specjalizujemy si? w wiedzy o tym, jaki sprz?t ma warto?? dla u?ytkowników końcowych i innych dealerów, aby zapewni? najlepszy mo?liwy zwrot z Twoich aktywów kapita?owych.Nasza wiedza bran?owa i rynkowa, do?wiadczenie i godna zaufania reputacja zapewniaj?, ?e likwidacja Twojego obiektu zakończy si? sukcesem. Skontaktuj si? z nami, aby uzyska? wi?cej informacji na temat aukcji sprz?tu i likwidacji ca?ego obiektu.

Programy i us?ugi odzyskiwania inwestycji

Oferujemy kompletne programy odzyskiwania inwestycji, aby pomóc Państwu zarz?dza? i sprzedawa? nadwy?ki sprz?tu w Państwa ró?norodnej, globalnej sieci produkcyjnej w najbardziej ekonomiczny sposób. Wysy?anie przestarza?ej listy urz?dzeń w arkuszu kalkulacyjnym nie jest skutecznym sposobem zarz?dzania nadwy?k? sprz?tu w wielu zak?adach produkcyjnych. Mog? Państwo skupi? si? na swojej dzia?alno?ci i pozwoli? Federal Equipment Company zarz?dza? nadwy?k? sprz?tu.Mo?emy zarz?dza? mi?dzynarodowymi programami do us?ug pojedynczych witryn. Wi?cej informacji mo?na znale?? na naszej stronie Odzyskiwanie inwestycji.


Firma Federal Equipment Company sprzedaje tysi?ce urz?dzeń i ocenia sprz?t do zakupu na ca?ym ?wiecie.Je?li chcesz porozmawia? z przedstawicielem, skontaktuj si? z:

Federal Equipment Europe
Kamila Grabowska
Pomoc w j?zyku polskim

Phone: +31 548 659 056
Kamila.Grabowska@fedequip.eu

Windmolen 22 | 2609NN Almelo | The Netherlands